Archetypy v nás

Tajemný svět archetypů

Domníváme se, že jsme sami sebou, přitom  nás z nevědomí ovlivňují archetypy. Porozumění  těmto vlivům nám pomáhá k jejich zužitkování ve svém životě. Můžeme se na ně podívat z hlediska klasické psychologie(anima, animus) nebo očima New age (andělé,mistři, bohové, bohyně, démoni).

Archetypy jsou  astrální formy vytvořené z myšlenek lidí, působí na nás skrze kolektivní nevědomí a směrují naše prožívání do opakování zkušeností, které vyzkoušely a prověřily nespočetné generace našich předků a které se tak vryly do kolektivní paměti lidstva. Řídí nás prostřednictvím instinktů a intuice.

Zapojujeme je do života pomocí symbolů, a mýtů, kterých je kolem nás mnoho a jejichž prostřednictvím necháváme tyto energie na sebe působit nevědomě (pak nás ovládají), nebo vědomě, abychom dosáhli kýženého účinku a změny ve svém životě.

Najdeme je v mnohých historických dílech, pohádkách, filmech, jsou to hrdinové a hrdinky ,kteří ztvárňují to nejkrásnější( ale i to nejhorší - záporné role), co je uloženo v našem nevědomí, a každý člověk se nevědomě řídí tímto příkladem nebo po něm alespoň ve skrytu duše touží. Ty kladné nám pomáhají  nacházet vyšší smysl našeho prožívání a důvod proč a jak žít.
Archetypy jsou obsahy lidského nevědomí. Mnohdy nás vedou, aniž bychom si toho všimli, ale jsme schopni s nimi pracovat naprosto vědomě a cíleně. Mohou nám pomoci uvidět chyby, kterých se dopouštíme a rozpustit zajeté vzorce chování, které nás svazují a ovládají, i proti naší vůli.Také naše sny s opakujícími se motivy nám symbolizují řeč archetypů, které nám ukazují, co nás ovlivňuje a jakým způsobem.
Skutečně stojí za to poznat a pochopit jejich působení.

Výchovou a tlakem společnosti jsme vedeni a učeni hrát ve svém životě určité role. Každá role má svá pravidla a my je musíme dodržovat( každý ví, jak má vypadat učitel, žák, vedoucí, dělník, otec, matka...) . Těmto rolím psychologie říká persony neboli masky. Pokud se naučíme své role hrát dobře a správně, jsme společností přijímáni a oblíbeni. Mnohdy se ale stává, že člověk není tak dobrý herec a neumí zvládnout svou roli. Dostává se do područí společenského tlaku a vytváří se v něm stres. Ten způsobuje postupně mnohé zdravotní obtíže a nebo problémy psychiky. Tak se podřizujeme tomu, co se od nás požaduje a zapomínáme na své osobní individuální vyjádření. Člověk, který se zcela podřídí své roli a ztotožní se s maskami, které hraje, zapomíná na to, že on sám není maskou, že je pod ní a mnohdy ani neví, kdo by vlastně byl bez svých rolí. Výhodou masky je vnitřní anonymita. Někdy to ani nechce vědět, protože byl svým okolím tak znegován a ztvárněn, že se bojí, že kdyby zmizela maska (role) uviděl by něco hrozného, sám sebe. Zeptejte se lidí kolem sebe, kdo jsou. Budou vám odpovídat různě - řeknou své jméno, své povolání, ale to popisují stále jen masky, tak kdo vlastně jsou?
Měli bychom být schopni masku nosit - i odložit. Vědět, kdo jsme a jakou roli právě teď hrajeme. Hraní rolí si žádá náš sociální svět, ve kterém žijeme. Chcete-li poznat svobodu, poznejte, že nosíte masky. Je to v pořádku, jen nezapomeňte, kdo ve skutečnosti jste.

Člověk, který neumí hrát své role je bezbranný a málokdy je úspěšný.
Člověk, který srostl se svou rolí, působí stroze, ztuhle a ztrácí svou lidskost (uředníci, politici), přestává být kreativní, je nudný. Není schopen zasmát se sám sobě, podívat se na sebe s nadsázkou, naopak si uchovává stále stejný vzhled -výraz tváře, oděv, ale i názory, na jejichž zpochybnění je velice nedůtklivý.

Záměrnému působení archetypů jsme vystavováni i  v mase televizních reklam, všichni chtějí vypadat krásně a mladě (pomůže jim omlazující krém) nebo mužně  a podmanivě (pomůže jim parfém či láhev pití) vždy  je reklama založena na ztotožněním se  s někým, kdo v reklamě vystupuje (krásná dívka, zkušený muž), jíž podléháme tím více hypnoticky, čím méně jsme dokázali rozvinout  naší osobní  jedinečnost. V přírodě se totiž žádný květ neopakuje dvakrát. Reklama  nám ovšem nabídne iluzi rychlé a levné zkratky. Ta však ve skutečnosti neexistuje.

Maska je role pro druhé - my sami ji si jí nemusíme být vědomi. Vidí ji druzí. Člověk žije  očima druhých. Jim přizpůsobuje svou morálku ("co by tomu řekli sousedi") a snažení (postup v sociální hierarchii).
Člověk, který se  příliš silně ztotožní s rolí (maskou), se stává  daleko snadněji ovladatelný. Ego by mělo stát v rovnovážném středu mezi maskou a duší  - aby bylo připraveno reagovat na vnější i vnitřní popudy. Je-li však ego příliš vychýleno ven - k personě, stává se člověk ovládaný svým nevědomím.
Muž, zdůrazňující svou chlapskou roli (sílu, necitlivost a nadřazenost), je v skrytu duše ovládán svou vnitřní ženou, což se projevuje citovými afekty, (je iracionálně podrážděný), nebo se zabývá typicky ženskými zájmy - budováním  domova, zahrady, kuchyně. Jiným příkladem může být muž přehnaně zdůrazňující svou mužnost, který se v soukromí stává chorobně vlastnický, žárlivý a přecitlivělý. Posláním rozvinutého mužského archetypu  je utvářet lepší svět, býti tvůrcem. Muž, který se věnuje jen "vlastnímu písečku" je ve skutečnosti ovládán svou vnitřní ženou - je příliš zhýčkaný, sebe-rozmazlující, domácký.
U ženy se přílišné ztotožnění s rolí kompenzuje podléháním hlasu svého vnitřního muže. Žena ztrácí svou ženskost, stává se posedlá výkonem, je přehnaně asertivní, snaživá, chorobně ctižádostivá, chladná, pragmatická, rozvíjí všechny možné mužské kvality na úkor emocionální citlivosti.

Znalost našich vnitřních částí nám pomůže zdravěji reagovat a lépe znát své vlastní pohnutky  k činům, které spouští různé události našeho života a vyléčit nesprávné vzorce svého chování a reakcí. Poznat své pravé individuální já beze strachu z jeho projevení je cestou k fyzickému i duševnímu zdraví. Rozvinout žádoucí vlastnosti a vzory, které bychom chtěli uplatnit nám pomáhají archetypy. Rozpoznáním  jejich působení a pravdivým zhodnocením sebe  a správným využitím a uplatněním archetypálního působení můžeme změnit svůj život tak, aby nás naplňoval a uspokojoval po všech stránkách.

Více se můžete dozvědět o  využití archetypů na našich kursech osobního rozvoje.