Andělé láskyplné a moudré bytosti z neviditelného světa kolem nás. Bytosti světla, chránící naše božství, čistotu naší duše a náš duchovní růst. 

 

Andělské bytosti z vyšších rovin světla

 

 

Nás milují, vedou a chrání. Jsou stále přítomni kolem nás. Jejich přítomnost dává čakrám člověka andělská křídla. Přináší do našeho života mír, shovívavost, klid emocím, porozumění a vnímavost. Učí nás odpouštět a přijímat.

Jsou jednotlivými paprsky zářivého světla Božího. To s jejich pomocí šíří své vibrace do vesmírných dimenzí, do celého stvoření a také k lidem. Sedm barevných paprsků archandělů podobně jako duha doplňuje světlo a energii do našich čaker, léčí je a  spojuje v jeden celek.

 

Andělé a archandělé nás provázejí od již od stvoření člověka. 

S jejich pomocí přivádíme kosmickou energii také do svého života, každý podle svého založení, ve své úrovni vyzrálosti a poznání. Přitom se nám také dostává léčení, podpory a pomoci při řešení našich osobních záležitostí.

 Aktivizují se energetická centra, zvyšuje se průtok prány - energie, ozdravuje se organismus, prosvětluje mysl a očisťují se emoce. Rozvíjí se intuice a vnímavost k nehmotným silám. Učíme se chápat, rozumět a naslouchat svému vnitřnímu já, poznat své touhy, záměry a cíle. Učí nás a pomáhají nám důvěřovat sobě a svým pocitům, vnímat svět a svůj život z té lepší stránky. 

 

Andělé

Andělé i archandělé jsou duchovní bytosti, které spolupracují na božím plánu v tomto vesmíru. Jejich domovem je jiná sféra než naše hmotná, proto se potřebujeme naučit je vnímat na jiné úrovni. Mohou zasahovat do našeho světa, pokud si to budeme přát a poprosíme je o jejich pomoc. Nejsou omezeni časem, mohou být na mnoha místech současně a také plnit více úkolů najednou. Ovšem se také řídí zákony tohoto vesmíru.

Andělé jsou  bytosti nezatížené karmou, tak jak ji chápeme my, jsou čisté a naplněné láskou a soucitem. Žijí věčně, nestárnou a nemění se. Neúnavně a z lásky plní své úkoly a jejich věčný život je službou lidem, Božství a jeho světlu. Pomáhají nám také na cestě duchovního růstu . Vše co činí, činí s láskou, radostně a ze svobodné vůle.

Tak jako my lidé jsme duše ve hmotných tělech, tak andělé mají svá těla tvořena světelnými paprsky. Mohou se lidem ukázat, na určitý čas se zhmotnit, když je to třeba. Pokud se jim člověk v důvěře otevře, může slyšet jejich vždy dobré rady.

Léčení s anděly přivádí světlo do našich tělesných drah a kanálů, jsme citlivější k jejich signálům, zjasňujeme své vnímání k jemnějším vibracím. My sami se stáváme citlivější a vnímavnější ke světu a životu, učíme se na něj dívat s láskou a s dobrotou svého srdce.

 

Archandělé

 Jsou  moudrými  průvodci životem. Jsou čistými dušemi, masou zářivé a jasné energie, stejně jako andělé, jen rozsah jejich poslání je větší.

Jsou čistě duchovními bytostmi. Na rozdíl od lidí mohou překonávat velké vzdálenosti během okamžiku, mohou se nenadále objevovat a mizet. To je důvod proč jsou znázorňováni s křídly. Mohou být na mnoha místech současně. Za určitých okolností se mohou zhmotňovat tak, aby byli viditelní a slyšitelní.

   Archandělé mohou být pro nás velkými učiteli a rádci, kteří nás trpělivě vedou po cestě vývoje, ukazují nám naše omyly a chyby, pomáhají nám zbavovat se bloků a překážek v našem vědomí i podvědomí, učí nás laskavosti a soucítění se všemi živými bytostmi a přírodou. Ukazují nám jedinečnost našeho života i naše úkoly v něm. Citlivě nás vedou k poznání, kdo jsme a proč jsme tady. Jen je o jejich pomoc musíme požádat, nevnucují nám své rady a ponechávají nám svobodnou vůli.

Zřejmě nejznámějšími a nejoblíbenějšími archanděli jsou Michael, Rafael a Gabriel.

V křesťanství se zabýval anděly první athénský biskup Dionýsos z Areopagu. Seřadil andělskou hierarchii do devíti stupňů ve třech sférách. Vnímal je jako hudební vibrace, přicházející od pramene nejvyšší čistoty, které sestupují, přicházejí k nám a šíří se celým stvořením. Jejich paprsky dopadají na každou lidskou bytost.

                            

Orientační rozdělení andělských sfér 

 

První sféra.

Serafíni -

 jsou to andělé čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují božskou  stálou energii v čistotě a tuto posílají k nám.

Slovo Serafín znamená spalující žár - pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. Serafíny nelze vidět.  Jejich zář je oslepující . Jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září jako arktický sníh. Pomáhají na globální proměně lidského vědomí, tam kde jde o dobro lidstva nebo planety. Naslouchají skupinovým meditacím. Bývají znázorňováni se šesti křídly. Vládnou zemským živlům. Jejich vládcem bývá zván Michael, patří k nim též Metatron, Jehoel, Serafiel, Uriel, Samael a další.

Přejeme-li si  uctít serafíny, zapalujeme bílou svíci pro božství a purpurovou pro serafíny.

Cherubíni -

také zvaní strážci světla a hvězd, zprostředkovávají božskou energii. Mají nádherný vzhled. Jejich jméno znamená - ten, který se přimlouvá. Jsou to bytosti poznání a nekonečné lásky. Je možné je vidět jako napůl lidi, napůl zvířata, většinou mívají obličej lva,tělo býka nebo koně (kentaur). Působí jako osobní strážci a všude tam, kde je třeba duchovní božské ochrany, moudrosti a vědění. Ochraňují také náboženské svatostánky, jakékoli velikosti. Často jsou znázorňováni jako posvátná zvířata, mají čtyři tváře a čtvero křídel, mnozí z egyptských bohů by se dali považovat za cherubíny. Patří k nim Ofaniel, Cherubiel, ale i Rafael, Gabriel, Uriel. Svíčky při meditaci jsou barvy bílé a modré.

Trůnové -

jsou přiděleni jednotlivým planetám, takzvaní planetární andělé. Jejich jméno znamená - ti s mnoha očima (známá Andersenova pohádka). Jsou průzkumníky a učiteli pokory. Veškerá boží moc spočívá na jejich ramenou. Prosvítí každou nespravedlnost a každé oběti pošlou léčivou energii. Šíří spravedlnost a pomáhají tam, kde je třeba uhladit vztahy ve skupinách i mezi jednotlivci. Svou energii posílají nepřímo přes anděla strážného. Patří sem Orifiel, Zadkiel, Raziel a další. K uctění zapalujeme svíci bílou pro božství a zelenou pro trůny.

Druhá sféra.

Panstva -

plní roli božských vůdců, pomáhají při integraci duchovního a materiálního. Nosí emblémy moci - žezlo a jablko. Pečují o všechny záležitosti týkající se vůdcovství, představují pro nás zákon příčiny a následku,. Jsou velmi přesní, dávají vůdčí schopnosti a zajišťují, aby lidé pod tímto vedením prosperovali a byli šťastni. Nepodporují vládu zkorumpovaných vůdců, politiky ani náboženské vůdce, kteří nemají v srdci úmysl, poskytnout lidem to nejlepší. Umožňují přístup k boží moudrosti, jsou skvělí prostředníci a smírčí soudci. Napomáhají při vzniku nových projektů. Vládcem tohoto řádu je Hasmael, patří sem Zadkiel, Muriel, Casiel a Dominion (nejstarší z andělů). Zapalujeme svíce bílou a růžovou.

Mocnosti -

jsou andělé, kteří udržují záznamy, o historii lidí. Jsou anděli smrti, znovuzrození a transformace. Organizují světová náboženství a vyzařují do nich energii tak, aby vyjadřovala pozitivní aspekty. Jsou regulátory chaosu. Také vysílají lidem varování, pokud se jim někdo chystá uškodit(pocity, tlak na solar plexus, sny, zlomky hovoru, prostřednictví šestého smyslu a intuice). Jsou to andělé bojovníci, bojují však všeobjímající láskou, dokážou vypátrat skryté machinace. Ochraňují domov a malé děti i majetek. K tomuto řádu patří Ertosi, Camael, Gabriel, Verdechiel. Jako poděkování za jejich pomoc zapalujeme svíci bílou a žlutou.

Ctnosti -

přivádí k zemi obrovitá kvanta duchovní energie, to je jejich hlavním úkolem. Jsou zváni anděli zázraků, mají rádi lidi, kteří touží po tom, překonat své schopnosti, takové, kteří si dokáží jít za svým cílem. Pomáhají všem, kteří se pokoušejí osvítit a vést k harmonii druhé. Jsou duchové pohybu a přírody, zpracovávají energii živlů. Napomáhají lidem při potížích, strachu, léčení nemocí těla i duše. Patří sem Michael, Rafael, Barbiel, Haniel. Je vhodné při meditaci použít svíci bílou a oranžovou.

Třetí sféra:

Knížectva -

tito andělé opatrují velké skupiny lidí - kontinenty, národy, města. Také se objevují všude tam, kde se setkává více lidí (učení, zábava, rozhodování), jsou ochránci náboženství a politiky, pomáhají se správně rozhodovat. Svou pomoc poskytují ve všech případech diskriminace, při vyhlazování lidí i zvířat, při nesprávném vedení. Jsou ochránci lidských práv a ekonomické reformy. Patří k nim Reguel, Anael, Cerviel, Nisrok. Svíčku zapalujeme bílou a červenou.

Archandělé -

jsou samostatná, zvláštní kategorie andělů. Mohou se pohybovat po kůru libovolným směrem, mohou vystupovat jak v roli serafína, tak v roli anděla strážného. Jednají rádi s lidmi, kdykoli se jim naskytne příležitost. Jsou nejznámější. Jsou našimi moudrými učiteli a rádci. Sedm z nich představuje symbolický duhový most mezi duchovními rovinami, po kterém přecházíme. Každý z nich je jedinečný a nalaďuje nás na svou osobní vibraci, sedm stupňů, sedm schodů, sedm druhů úrovní poznání stejně jako sedm hlavních čáker či sedm dní v týdnu. Patří sem Michael, Gabriel a další. Svíce zapalujeme vždy v příslušné barvě archanděla.

Andělé -

-jsou světelné bytosti vibrace láskyprovázející každého člověka, známé jako andělé strážní - spojují se se záležitostmi světa lidí a hmotné manifestace forem. Anděl strážný je s námi po celou dobu všech inkarnací na zemi. Je naším nejlepším společníkem a nejbližším přítelem. Provází nás při našem narození, i při procházení branou smrti. Brání nás a chrání, když se dostaneme do potíží a podporuje nás ve všech našich zdravých snahách. Přivolává síly dalších kůrů, pokud je to třeba.

 Je nekonečný počet zástupů andělů i archandělů, Upřímná  procítěná touha je vždy vyslyšena a nám se dostane takového vedení a pomoci, jaké si přejeme.

 

 Archanděl Gabriel

Je stříbrovlasý mág jemných  rysů tváře, zahalený ve splývavém stříbnobílém jiskřivém oděvu .Záplava oslnivého stříbřitého světla připomíná ledové arktické pláně. Bílá lilie,kterou drží ve svých rukou je symbolem čistoty a nevinnosti. Připomíná nám neposkvrněnost a bělostnou záři naší vlastní duše, čistotu motivů a záměru, se kterým jsme se vydali na cestu do hmotného světa ,naplnit své ideály a sny. Jeho zářivá obrovská křídla nás zahalí a obklopí jako chladivý oblak a vlijí do našeho srdce novou naději. Jeho energie je osvěžující a očisťující jako pramen živé vody, jako jiskřivý vodopád stékající po našem těle, který smývá všechna naše trápení a bolest. Po setkání s jeho energií se člověk cítí očištěn a osvěžen, nabit novou pozitivní energií a nadšením. S novou chutí a novými inspirativními myšlenkami snadněji zvládá každodenní obtíže.

V meditaci nám také může předat nové zprávy a informace. Pomáhá rozvíjet naši intuici, pocitovou stránku naší bytosti a schopnost mimoslovního vnímání. Otvírá jasnovidné možnosti. Také vyplavuje na povrch potlačené vzpomínky a nepříjemné zážitky, které jsme vytěsnili do hloubky podvědomí, aby nám pomohl zbavit se jejich tíživého působení , často prostřednictvím léčivých a objasňujících snů. Jeho prostřednictvím můžeme požádat o očistu svojí duše na všech jejích úrovních, jeho bílý světelný paprsek prosvítí každou hlubinu naší duše a vynese na povrch vše potlačené a bolestné, aby to bylo prosvětleno a očištěno. Odhaluje nám možnosti řešení,  léčí karmické vazby, partnerské pře i nesrovnanosti mezi rodiči a dětmi. Spolupracuje s anděly rodin a společenství.

Iniciuje naši touhu po duchovním růstu a odpovídá na naše dotazy a prosby.

 

Souvislosti:

barva – bílá, stříbrná

den – pondělí

květiny – lilie

vůně- lilie, jasmín

energie – chladivá, pročisťující, osvěžující

planeta – luna

znamení - váhy

kov - stříbro

kameny- měsíční kámen, křišťál, další bílé kameny

tekutiny- voda, bílé víno

klíčová slova- čistota,nevinnost,intuice,pocity,poselství

 

Iniciační znak Gabriela

 

 Archanděl Camael

je mocným archandělem, vyzařujícím obrovskou sílu, energii a moc. Přichází zahalen do  rudého oblaku světla, ze kterého sálá prudký žár. Jeho energie je horká a spalující, proniká do každé buňky našeho těla, aby zde spálila vše ,co sem nepatří. Naplní celý krevní oběh, vyčistí srdce a někdy můžete i slyšet praskání ohně ve svých žilách a kostech. Po setkání s tímto archandělem, se cítíme jako znovuzrození, nabití elánem a novou silou.

Je jedním z nejmocnějších archandělů. Je oděn do honosného, sametového šatu purpurové barvy a zlata a  výraz v jeho tváři napovídá, že je bojovníkem, který se nikdy nevzdává. Má vlasy havanrí barvy a z jeho černých jiskřivých očí s pronikavým pohledem vystřelují zářivé plaménky vnitřní síly a moci prodchnuté láskou.

Tento archanděl nám pomáhá překonat všechny těžkosti a obtíže, ať jsou jakkoli veliké. Nabíjí nás čerstvou silou a odvahou vypořádat se se vším, co nás trápí a obtěžuje. Pomáhá nám pustit se do věcí, které jsme dlouho odkládali a pomáhá nám je dotáhnout do konce.

Podobně jako archanděl Michael bojuje za šíření dobra a pořádku na této planetě, jeho energie je mocná a každé zlo či nespravedlnost smete z povrchu zemského. Je naprosto spravedlivý, pomáhá  vyhrávat spory a soudy, vždy stojí na straně práva. pomáhá těm, kterým je ubližováno, jsou utiskováni nebo týráni.

Je dobré jej prosit o pomoc při zahajování nových projektů, velkých změnách a všude tam, kde potřebujeme velkou dávku síly a vytrvalosti. Pomáhá zvítězit a vyhrát. Pro sílu jeho energie a teplo, až horko, které sebou nese, v meditaci s tímto archanděllem nezůstáváme dlouho, zpočátku nejvýše 15 minut, abychom nepřetížili  tepelnou regulaci svého těla, náhodný přebytek je vhodné svést do země.

 

Souvislosti

den – úterý

květiny – rudé růže, hyacinty

vůně – skořice,badyán

barva- temně rudá

planeta – mars

energie – mocná , horká , zesilující

kameny – všechny rudé – granáty, rubíny, jaspis

kov – železo

znamení- beran, štír

tekutiny – víno,krev

klíčová slova – energie,síla,vůle

Iniciační znak archanděla Samaela

 

 

Archanděl Rafael

je archanděl pesrtobarevného vyzařování, veselý a plný radosti, lásky a míru. Je představitelem přírody, umění, nadšení v duši a reprezentuje vyšší harmonii. Přichází ,oblečen v jednoduchý šat, obklopen zpěvem ptáků, šuměním stromů a vůní květin. Může nás přenést do krajiny hlubokého lesa , kde odpočíváme obklopeni léčivou energií přírody a čerpáme nové síly. Pomáhá nám pochopit, že jsme součástí jednoho celku, že sami jsme duchovní bytosti, propojené s ostatními a přináší do naší mysli i pocitů  pochopení, že jsme součástí vesmírného řádu. Pomáhá nám žít a plynout v souladu s vesmírnou harmonií, prosvětluje naše duše a slévá je s duší přírody, dává nám poznání, že jsme svobodnými bytostmi. 

Archanděl Rafael je mistrem tvořivého léčení.

Je usmívající se, s pohledem moudrých očí, obklopený chrámem přírody. Jeho křídla jsou směsicí barev, světla a přírodních zvuků. Je  dirigentem života a harmonického bytí. Vyvolává pocit lehkosti v celém těle i na duši, radost a lásku k životu. Je úzce spojen se všemi božími bytostmi, lidi má rád a rád jim pomáhá. Meditace provedená v přírodě má zvláštní a očistnou sílu.

Pomáhá duši vracet čest a pracuje s námi na velkém plánu ducha. Nabízí lidem harmonii a střední cestu. Má sílu pronikat do hloubky materie a pomáhá nám nalézt to, co hledáme. Osvobozuje duši, pomáhá nám zbavit se závislostí a ulpívání na lidech i hmotných statcích. Odhaluje příčiny závislých vztahů. Je léčitelem těla i duše. Učí nás zakládat vztahy založené na lásce, svobodě a dobrovolnosti. Učí nás, abychom nenutili okolí, aby se přizpůsobilo nám, ale také, abychom my sami neustupovali od dobrých úmyslů. Léčí poraněné duše po rozchodu s partnerem, pomáhá nám se vyrovnat se ztrátami, pomáhá nám odpouštět a propouštět druhé s láskou a mírem ze svého vědomí.

Duchovní traumata se často manifestují jak nemoc. Jeho energie nám pomáhá zbavovat se duševních jedů, které způsobují bolesti a utrpení. Jsou často voláním duše o pomoc. Archanděl Rafael slyší toto volání,pomáhá najít jeho příčinu a duši osvobodit. Tím mnohokráte dochází ke spontánnímu vyléčení i z těžkých nemocí. Pomáhá zbavit se nahromaděných jedů, skrytých bolestných emocí, léčbou své duše, uzdravíme také své tělo. Otevřením tohoto procesu na úrovni sebeuvědomění dochází k poznání svého poslání a tužeb své vlastní duše, v tom nám Rafael nejvíce pomáhá, po uvolnění emocionálních blokád dochází k uvolnění na všech úrovních a k procitnutí, setkáváme se s rodinou své duše a jsme si vědomi toho, že společně pracujeme na tom, co jsme si předurčili.

Jeho energie je jako balzám pro tělo a duši, nejen, že se účastní léčení, ale napomáhá i udržení zdraví, navrací řád. Je také všude tam, kde probíhá léčení na jakékoli úrovni.

Souvislosti

 

den – středa

planeta - merkur

barva-lesní zeleň, všechny odstíny

květiny - luční

vůně – les, louka, květiny

kameny – zelené – achát, malachit

znamení – blíženci, rak

tekutiny – proudící voda

kov – rtuť

klíčová slova – radost, nadšení, harmonie

iniciační znak Rafaela

 

 

Archanděl Sachiel (Zadkiel)

je nádherným archandělem čisté duchovnosti, zosobňuje boží milost a lásku, růst a krásu ducha. Jeho majestátní vzhled je celý prozářený světlem bílé barvy, z jeho křídel vystřeluje indigo a fialová barva. Pohled jeho šedomodrých moudrých očí je nezapomenutelným zážitkem,  je pohledem Krista do hloubi naší duše. Obklopuje jej vůně frézií a hyacintů. Mladistvý vzhled je v prudkém kontrastu s moudrostí, kterou vyzařuje jeho tvář a zejména oči . Propojení s tímto archandělem vnímáte hluboko ve své duši, kdesi v hlubině své bytosti nalézáte své božské jádro a dochází vám, jak velkou, krásnou a moudrou bytostí ve skutečnosti jste. Ve vašem nitru se rozlévá blaženost a ticho a vědomí zázraku, že jste se právě setkali s dotekem jsoucna.

Tento archanděl pozvedává duchovní úroveň celého lidstva, rozvíjí soucítění a hlubší pochopení, nejen sebe sama, ale i druhých, pochopení na úrovni duše. Pomáhá nám vidět těžkosti života z jiné strany, rozšiřuje nám obzor a ukazuje souvislosti, které jsme předtím nevnímali. Pozvolna  začínáme stále více souznít se svou duší. Náš život se dostává do rovnováhy a harmonie, necháme se vést vnitřní moudrostí , jsme tolerantnější a ohleduplnější , jsme prodchnuti láskou a úctou k celému životu a přijímáme jej v celé jeho kráse.

Kontakt s tímto archandělem také uvolňuje bariery a blokády související s komunikací. Pomáhá nám lépe a přesněji se vyjadřovat, pomáhá volit správná slova, formuje myšlenky. Učí nás také myslet, mluvit a žít v souladu se svou vnitřní pravdou, uvádí do souladu emocionální a mentální složku naší osobnosti, předává léčivou energii a sílu do našich myšlenek a slov.

Je také archandělem vzývání a modlitby.  Fialovým mečem odemkne zámky naší duše a vede ji k duchovnímu probuzení a touze po Bohu, nechá duši, aby zářila a její život se stane prodchnutý hojností ve všech úrovních.

 

 

 

Souvislosti

den – čtvrtek

planeta – jupiter

barva – fialová

květiny - fresie

vůně – květiny

kameny – ametyst, sugalit, safír

znamení – lev, střelec

kov – olovo

klíčová slova – moudrost, řád, komunikace

iniciační znak Sachiela

 

 Archanděl Anael

bratr Síria, překrásný archanděl lásky, ve světle zeleném zářivém šatu se vynoří ze světla, v rukou drží květinu – růži a jeho křídla, utkaná ze třpytu hvězd připomínají hedvábná křídla motýlí. Nejkrásnější archanděl, provázený slunečními anděli přichází vyléčit naše srdce. Oči mu září jako dva smaragdy, zelené a hluboké jako moře a přímo vyzývají, abychom se do nich s důvěrou a s pocitem bezpečí ponořili. Chladivá něžná energie vyplní celé naše tělo a poté spočine v jeho středu, v srdci.

Při kontaktu s tímto archandělem má člověk pocit, jako by byl rozvíjející se květinou a celou svou bytostí se upíná ke slunci, dárci tepla, světla a života. Probouzí blažené chvění lásky a touhu žít a prožívat život naplno. Jeho energie je jako hojivý balzám na všechny rány, zaceluje všechna poranění a vyhlazuje všechny bolestné vzpomínky.

Miluje lidi, neboť z nich sám kdysi vyšel a jeho láska nemá hranic. Pomáhá v jakýchkoli vztazích, v partnerství osobním i pracovním, nabízí lásku místo nenávisti a zloby, napomáhá a učí odpouštění, dává novou naději. Odstraňuje negativní vazby, a pomáhá přerušit spojení, která již neslouží svému účelu. Uvolňuje od sebe rodiče a děti, aby mohli jít svou cestou a prostřednictvím lásky pozvedá naši duši do vyšších úrovní.

Jeho láska je spalující i něžná, vášnivá i klidná, chápající a povznášející a probouzí v nás dávno zapomenuté pocity. Můžeme se na něj obracet s prosbou o nalezení ideálního partnera či o zharmonizování stávajícího svazku. Chrání před láskou, která ubližuje. Dětem pomáhá tam, kde se cítí osamocené a nemilované.

 

Tento archanděl přináší živou vodu do našich těl i životů, neboť láska je motor , který nás pohání vpřed.

Souvislosti

den – pátek

planeta – venuše

barva – svěží zeleň

květiny – růže

vůně – růže

kameny – malachit,serpentin

znamení -váhy

kov – měď

klíčová slova – láska, vášeň, pocity

iniciační znak Anaela

 

 

 

 Archanděl Casiel

je archandělem pomáhajícím řešit karmu, osud. Jeho vyzařování je hluboce moudré a povznášející. Jeho oděv je v barvě sametové černi noční oblohy a z jeho křídel padá stříbrný prach hvězd. Je přísným strážcem, ale zároveň tím nejmocnějším pomocníkem, pokud chce člověk upřímně dosáhnout změny. Budí v člověku svědomí a vede jej k zamyšlení nad sebou a svým jednáním. Často v rukou drží knihu osudu, v níž nám ukazuje, co je třeba znovu uvést do rovnováhy.

Vede nás k tomu, abychom udělali generální úklid ve svém životě, ve svých představách, i myšlenkách. Ukáže na všechny přihrádky naší mysli,které jsou přeplněné a zanesené, vytáhne na světlo veškerý odpad a vše, co jsme chtěli ponechat ukryté kdesi v hloubi podvědomí. Na misce vah zvažuje naše skutky zlé i ty dobré, a tenkrát, když se cítíme nejhůře a nejvíce na dně, to bývá právě archanděl Casiel, který nám nabídne pomoc a řešení.

Ukazuje nám, že nejrychlejší cesta vzhůru vede přes upřímnou lítost, pokoru před Boží moudrostí a velikostí a víru, že vše co se děje přináší užitek duši a je součástí něčeho vyššího, čemu ne vždy je třeba rozumět. Dostane se nám milosti odpuštění.

Zpočátku může mít člověk pocit, že se vše zhoršilo ,ale je to dočasné.  Co se nám děje a vypadá, jako špatné, je mnohdy to nejmenší z toho, co by mohlo být. Například ztráta peněženky může být náhradou za ztrátu cti, náhlé úmrtí milovaného zvířete náhradou za smrt nás samotných, nabourané auto nás může vést k zamyšlení, že příliš ulpíváme na materiálních hodnotách a podobně.

Za tyto věci je třeba poděkovat a zůstat pokorným, neboť ne vždy jsou věci takové, jaké se zdají. Nakonec po dlouhé temné noci vysvitne slunce, boží řád platí i pro nás a archanděl Casiel je tím, kdo nám svítí světlem na cestu temným údolím. Pro toho, kdo úspěšně projde tímto obdobím čeká na konci otevřená brána do dalších světů.

 

Souvislosti

den – sobota

planeta – saturn

barva – černá

kameny – obsidián,turmalín, onyx

znamení – kozoroh

kov – olovo

klíčové slovo - karma

iniciační znak Casiela

 

 

  1.  Archanděl Michael

je nejznámějším z archandělů a je také jedním z nejoblíbenějších a nejopěvovanějších. jeho jmého zní "Ten, který je jako Bůh",  záření síly, bojovník se zlatistými křídly a modrým plamenným mečem, vůdce božských vojsk. Přichází ve slunečním kotouči a přináší odvahu, radostnou, mocnou energii a příliv síly.

Bojuje se zlem na všech jeho úrovních, je neúnavným ochráncem všech utlačovaných, objevuje se všude tam, kde se děje nějaké bezpráví a nespravedlnost. Ničí zlo ve všech jeho formách a přichází na pomoc, kdykoli si na něj jen myšlenkou vzpomenete. Pomáhá v boji s negativním myšlení, chrání nás před zlovůlí  a zbloudilými dušemi. Poskytuje pomoc všude, kde ji potřebujeme. Dodává nám odvahu při životních rozhodováních a v těžkých chvílích.

Chrání naši duši, aby nepodlehla lákavým svodům zla a lacinému pozlátku. Je přítomen v mnoha válkách a světových bojích a vždy se staví na stranu spravedlnosti. Násobí naši vůli při překonávání překážek a dodává nám odvahu k hrdinským činům.

Častými meditacemi s archandělem Michaelem  získáváme také větší duševní sílu a oddanost věcem.

Můžeme jej také prosit o pročistění prostoru , nejlépe tak, že jej v duchu pozveme dál a předneseme mu svou prosbu. On svým plamenným mečem vypálí a vyčistí všechny kouty a nabije je čerstvou energií. 

Archanděla Michaela také můžeme poprosit, aby nás připojil ke svým bojovníkům světla a vzal nás pod svou ochranu.

 

Souvislosti

den – neděle

planeta – slunce

barva – všechny odstíny plamene

kameny – rubín, jantar, jaspis, granát

znamení – lev, beran, střelec

kov – zlato

klíčová slova – odvaha, boj, slunce

iniciační znak Michaela

 

 

Toto jsou archandělé přiřazení jednotlivým dnům v týdnu, existují samozřejmě i jiná dělení a řazení, existuje i celá řada jiných, stejně úžasných archandělů,

které můžeme poprosit o pomoc a vedení, tak mít více možností,jak se spojovat s těmito úžasnými božskými bytostmi, získávat jejich pomoc a rady.

 

 

 

Diskusní téma: Andělská setkání

Archanděl Michael

Datum: 05.06.2018 | Vložil: Sofinava

Anděla jsem potkala v těžké životní situaci. Nepotkala, přišel, aby mi zachránil život, když mi ho někdo chtěl vzít. Útočník ho musel vidět také, protože v hrůze utekl. V proudu světla stál bojovník, jako rytíř s mečem. Častokrát si vzpomenu na ten okamžik, jsme opravdu vděčná. Když se mi v životě něco nepovede, nebo se nezachovám dobře, většinou si hned na ten moment zachránění vzpomenu a je mi stydno, jak tu novou šanci k životu vracím. Dříve jsem se trápila, jestli mě tam někdo na druhé straně slyší. A pak se stalo co se stalo a ON přišel. Až později jsem pátrala, kdo to mohl být. Tím, že jsem viděla meč a dvě ruce, jak ho svírají, myslím, že to byl Michael.

setkání

Datum: 05.02.2017 | Vložil: Jája

Jak poznám setkání s anděli

Re: setkání

Datum: 05.02.2017 | Vložil: Iva

Já je cítím, nebo najdu bílé peříčko, tak vím, že jsou mi nablízku

Přidat nový příspěvek